Stiri

Modificările Ordinului nr. 1555/2020 vin să asigure un nivel mai ridicat de reciclare

5
min
19/9/2020

Modificările au fost gândite să rezolve lacunele legislației în temeiul căreia funcționează ca actori principali OIREP-urile.

Modificările pe care le propune Ministerul Mediului - cu ocazia publicării în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 1555/2020 – au fost gândite să rezolve lacunele anterioare ale legislației în baza căreia funcționează organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP).

Rolul OIREP este acela de a se angaja (atât în fața autorităților de mediu, cât și a producătorilor de deșeu de ambalaj cu care contractează) să preia răspunderea ce revine producătorilor de deșeu de ambalaje (i.e. a persoanelor juridice care, prin activitatea comercială curentă pe care o desfășoară pun în piață produse care determină apariția acestor deșeuri).

Astfel, OIREP primește un mandat și o anumită sumă de bani de la producătorul de deșeu de ambalaj și trebuie să asigure reciclarea sau valorificarea cantității de deșeuri de ambalaje pe care producătorul respectiv o pune într-un an calendaristic în piață. „Poluatorul plătește” este principiul cheie al legislației de mediu, care își găsește aplicarea și aici, stând la baza raporturilor care se nasc cu ocazia mandatării OIREP. Legislația OIREP (fostele OTR) este recentă și nu a trecut încă examenul unui control practic (e.g. instanțe de judecată, autorități administrative etc.), prevederile legislative putând genera controverse. Prin legislația în baza căreia OIREP funcționează, legiuitorul a prevăzut activitățile limitativ permise și costurile asociate acestor activități. De asemenea, la fel ca și în situația unui mandat, OIREP dă socoteală asupra tuturor activităților sale atât producătorului care i-a acordat mandatul, cât și autorităților de mediu, cele din urmă verificând modalitatea în care OIREP se conformează acestui mandat special.

Modificările principale pe care le aduce Ordinul 1555/2020 sunt:

  • adăugarea unor noi activități ce sunt permise OIREP, respectiv posibilitatea OIREP de a contracta direct cu colectorii înregistrați și/ sau autorizați la unitateaa dministrativ-teritorială unde aceștia funcționează, care preiau deșeuri de ambalaje prin achiziție de la populație, precum și cu colectorii autorizați care preiau ambalaje din industria HORECA;
  • calificarea OIREP în vederea autorizării, prin obținerea a minimum 80 de puncte, conform Grilei publicate în Anexa la Ordinul 1550/2020.

Activitățile suplimentar permise OIREP

Extinderea posibilității OIREP de a lucra cu colectorii care achiziționează de la populație sau din zona HORECA înseamnă că OIREP poate asigura reciclarea/ valorificarea unor cantități mai mari de deșeu de ambalaj, având posibilitatea de a lucra și cu alți deținători de deșeuri de ambalaj.

Până acum, deținătorul principal de deșeuri de ambalaj cu care OIREP putea contracta era unitatea administrativ-teritorială și/ sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Acestea, prin societatea de salubrizare, gestionau toată cantitatea de deșeuri municipale pe care cetățenii o puneau la dispoziție salubriștilor. Alături însă de salubriști funcționau și colectori, cu care însă OIREP nu avea posibilitatea, până acum, de a contracta. Permițând însă încheierea unor contracte și cu colectorii, li se oferă OIREP o mai largă libertate de funcționare, chiar o lejeritate mai mare în alegerea partenerilor cu ajutorul cărora OIREP urmează să își onoreze obligațiile asumate în contul producătorilor de deșeu de ambalaj.

Prin adăugarea activităților ce se pot realiza cu colectorii înseamnă că OIREP are acces la o cantitate mai mare de deșeuri de ambalaje. Pentru că activitățile OIREP sunt prevăzute ca fiind limitative, un OIREP poate executa, în zona geografică pe care o declară (s.n. și unde poate desfășura activitățile prevăzute la pct. 17 lit. q din Ordinul 1362/2018), oricare dintre aceste activități, fiind doar condiționat de atingerea scopului mandatului încredințat de către producătorul de deșeu de ambalaj.

Rezultă astfel că OIREP dobândește o putere mai mare în negocierea raporturilor cu entitățile care pot să îi pună la dispoziție în vederea reciclării/valorificării deșeuri de ambalaje, pentru că acum OIREP poate alege ca, în aria geografică unde acționează, să conlucreze fie cu autoritățile locale, fie cu colectorii privați, putând evident lucra cu ambele simultan.

Această noutate legislativă vine cumva să știrbească din monopolul  pe care autoritățile locale îl aveau până acum, acestea fiind singurele entități ce puteau pune la dispoziție OIREP deșeuri de ambalaje ce rezultau din deșeurile municipale și din comerțul și industria din zona municipală. Pierzându-se evident această exclusivitate, rezultă că se pierde și puterea de negociere pe care orice monopol îl are.

Se pare că legiuitorul a căutat să ofere producătorului de deșeu de ambalaj posibilitatea de a beneficia de un preț cât mai competitiv, de a avea acces mai facil la o cantitate mai mare de deșeuri de ambalaje, rezultând o concurență între entitățile cu care OIREP poate contracta pentru a asigura reciclarea/ valorificarea deșeurilor de ambalaje. Acum OIREP devine un jucător mai puternic, putând gestiona mult mai bine banii pe care producătorul de deșeu de ambalaj îi încredințează.

Aplicarea Grilei și evaluarea activităților prestate de către OIREP

Prin sita și lupa Grilei, activitățile executate primesc un punctaj. Aplicarea Grilei poate genera dificultăți de interpretare, existând obligații care nu depind exclusiv de conduită sau de acțiunile OIREP. De exemplu, promovarea campaniilor de informare și educare se face la solicitarea autorităților și nu ca urmare a voinței exclusive a OIREP, astfel încât o depunctare pe motivul nerealizării acestei activități devine injustă. Pe de altă parte, pot exista probleme în evaluarea efectivă a activităților executate de către OIREP.

Grila vine să pună în umbră, diminuând sever chiar, forța obligațiilor ce incumbă OIREP. De exemplu, dacă anterior un OIREP putea fi sancționat cu interzicerea funcționarii (pierderea licenței) dacă nu își atingea obiectivele de reciclare/valorificare, acum sancțiunea constă doar în pierderea a 10 puncte (pentru licențiere trebuie atinse 80 de puncte).

Practic, Grila vine să frâneze forța obligațiilor impuse OIREP, estompând și chiar eliminând sancțiunea excluderii OIREP pentru neîndeplinirea obligațiilor care, înainte de reglementarea actuală, duceau la pierderea licenței. Astfel, relaxarea activităților permise OIREP este dublată și de o relaxare a condițiilor în care OIREP își poate obține viza anuală.

Grila oferă un punctaj echilibrat, reflectând activitățile permise OIREP. Din totalul celor 100 de puncte, cu ocazia analizării succesului activităților prestate de un OIREP, Comisia de licențiere va scădea punctajul alocat pentru activitățile nerealizate de către OIREP într-un an calendaristic.

O potențială problemă de evaluare ar puteafi aceea în care un OIREP îndeplinește o anumită activitate în repetate rânduri (și chiar în mai multe teritorii) din aria geografică declarată, dar nu realizează acea activitate într-o anumită zonă/ teritoriu din cadrul respectivei arii geografice. Așadar, o singură executare/ prestare în aria geografică declarată a uneia dintre activitățile prevăzute la pct 17 lit q) este necesară și suficientă pentru a socoti acea activitate ca fiind realizată în toate teritoriile incluse în respectiva arie geografică.

O concluzie contrară nu poate fi primită pentru că:

  • s-ar adăuga la lege, în sensul în care nu există nicăieri o dispoziție de unde să rezulte această interpretare; activitățile enumerate la pct. 17 lit q) sunt limitativ prevăzute, fără a exista însă condiția exercitării lor în mod simultan în toate ariile incluse în zona geografică pentru care OIREP este licențiat; cu alte cuvinte, a funcționa într-o arie nu este egal cu obligația absolută de a desfășura în acea arie toate activitățile la care OIREP are dreptul;
  • ar înfrânge intenția vădită a legiuitorului, manifestată prin modificările actuale, respectiv aceea de a asigura OIREP o forță superioară de negociere și de alegere a partenerilor săi, având astfel o plajă mai largă de acces la deșeuri de ambalaje; modificările actuale nu s-au dorit a restricționa drepturile, ci din contră, conferă libertate de acțiune sporită pentru OIREP;
  • în realitate, ar fi imposibil ca un OIREP să aibă încheiate contracte cu toate entitățile și autoritățile publice, din motive de ordin practic evidente, fără ca OIREP să aibă vreo culpă (e.g. lipsa interesului autorităților publice, refuzul autorităților de a încheia contracte/ protocoale etc).

O altă problemă a evaluării este generată de momentul la care legiuitorul înțelege să pună în aplicare Grila. Chiar dacă norma civilă se aplică doar pentru viitor, aici nu este cazul pentru că se recurge la evaluarea unor activități trecute, norma sancționând acum o situație epuizată. Rezultă astfel că este încălcat principiul neretroactivității legii civile, principiu care a guvernat întotdeauna legea civilă (s.n. a se vedea art. 6 alin2 din Codul Civil - Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor).

Nu poate fi justă și echitabilă o evaluare la acest moment a activităților executate până la data apariției Grilei, în condițiile în care aceasta aduce și modificări de substanță ale activităților OIREP (care, dacă s-ar fi aplicat în trecut, ar fi permis OIREP să își onoreze mai rapid și la alte costuri obligațiile asumate). Întrucât activitatea OIREP se evaluează la nivelul unui întreg an calendaristic, credem că era oportun ca legiuitorul să asigure OIREP-urilor și tuturor actorilor implicați timp să își ajusteze raporturile contractuale la modificările survenite.

Este și normal ca orice modificare a regulilor care apar în timpul derulării unui proces să creeze dificultăți și chiar inechități. De aceea, legiuitorul ar fi trebuit să fie mult mai precaut în alegerea momentului de la care modificările intră în vigoare, putând aștepta începutul noului an. Chiar dacă intervenția asupra Ordinului nr. 1362/2018 este una sanitară, trebuie să fie atent și minuțios analizate și consecințele ce se pot produce prin implementarea imediată a tuturor acestor modificări.

Chiar dacă modificările actuale relaxează condițiile de funcționare și evaluarea activității OIREP pentru obținerea avizării anuale, aceste modificări vin și să premieze în mod injust OIREP-urile care au înțeles să abordeze cu o anumită lejeritate îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

În concluzie, în contextul unei probleme severe privind colectarea separată de deșeuri, care conduce automat la lipsa de pe piață a unor cantități suficiente de deșeuri de ambalaje ce pot fi supuse procesului de reciclare/ valorificare necesar pentru atingerea obiectivelor OIREP, precum și față de dificultățile apărute în conlucrarea cu autoritățile publice și nu numai cu ele, modificările dispuse pot fi considerate benefice, venind să ocrotească nu doar interesul și dreptul celui care suportă acest cost, ci să asigure în cele din urmă un nivel mai ridicat de reciclare sau valorificare.