Stiri

Ordin de Ministru contestat de ADI-uri și OIREP-uri

5
min
15/9/2020

România înregistrează o stagnare a performanței în colectarea separată de la populație.

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) cu obiect de activitate managementul deșeurilor municipal și Asociația OIREP Ambalaje (AOA) au emis scrisori deschise către Prim-Ministrul Ludovic Orban, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Costel Alexe și către președintele Administrației Fondului pentru Mediu, în care solicită modificarea Ordinului nr. 1555/2020, care “crează premisele pentru încălcarea principiilor și prevederilor legislației europene și naționale din domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje” și va genera întârzieri serioase în realizarea obiectivelor de reciclare a deșeurilor municipale.

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, care reunește 2553 de unități administrativ-teritoriale, a trasmis în scrisoarea deschisă următoarele idei (extrase):

 • Ne întoarcem în timp la minciună, la cantități și obiective realizate în offshore Strehaia, la zecile de mii de tone raportate ca fiind predate lunar de cei 25-30 cetățeni gospodari "producători de ambalaje" și evident la haosul de dinainte de apariția OUG 74/2018.
 • Ne întrebăm dacă producătorii vor mai accepta pe banii și răspunderea lor astfel de practici puse în scenă de aceeași actori?
 • Ultima săptămână a lunii august a adus două noutăți în legislația deșeurilor prin adoptarea a două OM care au vizat pe de o parte modificarea Procedurii de autorizare a OIREP-urilor și pe de altă parte reglementarea modului de utilizare a aplicației informatice de trasabilitate a deșeurilor - SIATD.
 • Din 2019 modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale a fost resetată prin impunerea, la nivel legislativ, a colaborării dintre autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor municipale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului - OIREP. După un an, au fost indentificate o serie de probleme în derularea raporturilor dintre cele două entități, ceea ce a condus la nevoia de clarificare a cadrului legislativ incident. În acest context, Ministerul Mediului a apreciat oportună adoptarea Ordinului 1555/2020 privind modificarea și completarea Ordinului 1362/2018, cu toate că acesta nu vizează direct activitatea ADI-urilor, ci reglementează procedura de autorizare, avizare și retragere a dreptului de operare al OIREP-urilor, conținutul acestuia având interferențe directe asupra modalității de încheiere a contactelor/protocoalelor de colaborare și decontarea costurilor între OIREP-uri și ADI-uri, asupra modului în care părțile urmează să își asume drepturi și obligații corelative. Pe de altă parte, din punct devedere al ADI-rilor, activitatea specifică acestora este reglementată de prevederile Legii nr. 51/2006, cu mod. și complet. ult., Legii nr. 101/2006, cu mod. și complet. ult., O.U.G. nr. 74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019, acte normative cu caracter general și special. În acest context este absolut necesar și obligatoriu ca orice prevedere a unui Ordin de Ministru prin care se aprobă proceduri sau regulamente, atât timp cât interferează activitatea ADI-rilor să fie în deplină consonanță cu actele normative speciale de reglementare.
 • Ordinul nr. 1555/2020 nu doar contravine prevederilor OUG nr. 74/2018, dar nici nu clarifică obligativitatea, din punct de vedere al obligațiilor ADI-urilor de încheiere a contractelor/protocoalelor de colaborare cu toate OIREP-urile licențiate care își declară activitatea la nivelul ariei geografice gestionate de ADI.
 • Cu toate că FADI a solicitat în perioada de dezbatere publică în mod expres acest lucru, elaboratorul actului normativ nu a ținut cont de poziția FADI. Mai mult, modificările introduc prevederi exprese de acoperire a costurilor de raportare pentru agenții economici colectori autorizați, ceea ce conduce la aprecierea că se crează astfel un dezechilibru în piața gestionării deșeurilor de ambalaje și crează un avantaj competitiv în favoarea colectorilor autorizați.
 • În dialogul FADI cu OIREP acestea nu au negat legitimitatea acoperirii acestor costuri, dar au exprimat necesitatea de a se preciza mult mai explicit acest lucru în legislație, fapt care, deși solicitat expres, nu a fost reglementat.
 • În condițiile unui control riguros toți operatorii economici din lanțul deșeurilor ar trebui să fie protejați de o concurență neloială, dar suntem conștienți că o capacitate limitată a organismelor de control și uneori lipsa de interes nu vor face decât să ne întoarcem într-o oarecare măsură la o situație la care am mai asistat în trecut. Un sistem eficient nu poate funcționa decât în condițiile unei implementări corecte și coerente, însoțită de un sistem de control pe lanț de la generare, colectare și până la reciclare/valorificare.

Federația a mai transmis că, în cazul în care Ministrul Mediului, Costel Alexe, nu va modifica Ordinul nr. 1555/2020, „își rezervă dreptul de a solicita anularea actului pe calea contenciosului administrativ”.

La rândul său, Asociația OIREP Ambalaje - organizație profesională, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, care urmărește promovarea intereselor membrilor în contextul desfășurării activității specifice acestora în domeniul gestiunii ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene – publică scrisoarea deschisă către Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Costel Alexe, dar și către Prim-Ministrul Ludovic Orban: "Analizând informațiile publice din ultimii 5 ani referitoare la gradul de îndeplinire a obiectivelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje, nivelul investițiilor în infrastructura de colectare separată și modul de operare a acestei infrastructuri, desprindem o singură concluzie: România înregistrează o stagnare a performanței în colectarea separată de la populație, ceea ce afectează semnificativ îndeplinirea obiectivelor de reciclare".

Asociația completează: "Cadrul legislativ este foarte larg, destul de des modificat și echivoc, afectând astfel unul din pilonii de bază ai unor întreprinderi de succes – predictibilitatea. În mod firesc, modificarea actualului cadru legislativ ar trebui să fie făcută în așa fel încât să creeze condițiile pentru creșterea gradului de predictibilitate și credibilitate a activității de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, simplificarea modului de lucru și eficientizarea costurilor de gestionare și respectiv, asigurarea unei tranziții de succes către economia circulară. Din păcate, prin publicarea Ordinului nr. 1555/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Mediului, nr. 1.362/2018, nu doar că nu va fi înregistrată o performanță a sistemului de gestionare a deșeurilor, ci sunt create și premisele pentru încălcarea principiilor și prevederilor legislației europene și naționale din domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje".

Conform principiilor enunțate în Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor: „Cerințele generale minime ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile din domeniul comerțului electronic, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne”.

"Prin punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 1555/2020, principiile enunțate mai sus sunt încălcate în mod flagrant, sistemul de gestionare a deșeurilor aflându-se în fața unui iminent blocaj", prezizează reprezentanții Asociației.

Mai mult decât atât, implementarea Anexei 1 a Ordinului 1555/2020, care în această formă, presupune alocarea de puncte pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina OIREP, indiferent cum va fi stabilit punctajul, va determina un comportament operațional diferențiat al acestora în raport cu același set de obligații.

Astfel, vor apărea dezavantaje competiționale între OIREP-uri prin aceea că punctajul minim va putea fi realizat prin asumarea în mod intenționat şi anticipat a nerealizării tuturor obligațiilor, ceea ce va permite dobândirea unor avantaje financiare necuvenite care se vor reflecta:

 • într-o politică competițională incorectă prin modul de stabilire a tarifelor în relația cu producătorii şi importatorii de bunuri ambalate introduse pe piața națională;
 • într-o practică neunitară atât în relația cu autoritățile publice locale (UAT/ADI) cât şi cu operatorii economici autorizați pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje (colectori, sortatori, reciclatori), ceea ce va conduce la disoluția principiilor şi obligațiilor stabilite prin legislația comunitară și națională.

Altfel spus, ordinul acordă în fapt, posibilitatea unui OIREP de a încălca sau de a nu respecta cu bună știință o parte din obligațiile legale, fără a suporta vreo sancțiune, ceea ce poate conduce la o conduită diferită a OIREP-urilor și implicit la destabilizarea mediului competițional și a însăși domeniului de gestionare a deșeurilor de ambalaje, deturnând astfel tocmai scopul primordial al protejării mediului înconjurător.

Totodată, prin instituirea unei proceduri de retragere a licenței de operare în baza unui punctaj oferit conform grilei și prin stabilirea unui prag de 80 de puncte pentru menținerea acesteia, este deturnat scopul obligațiilor stabilite în sarcina OIREP și anume de funcționalitate a sistemului răspunderii extinse a producătorului în conformitate cu condițiile minime de instituire a schemelor de răspundere extinsă a producătorului stabilite prin art. 8 din Directiva nr. 2008/98/CE.

Prin acordarea de punctaje pentru respectarea obligațiilor, OIREP are posibilitatea nerespectării anumitor obligații fără să îi fie retrasă licența de operare. Printr-o astfel de posibilitate, normele juridice imperativ prohibitive care stabilesc obligații sunt transformate în simple recomandări.

Concluzionând, aplicarea acestui OM va conduce la o concurență neloială la nivelul OIREP care se va reflecta nemijlocit asupra producătorilor, conducând la discrepanțe majore și contravenind prevederilor Directivei.

Asociația OIREP Ambalaje propune o rezolvare în trei pași a situației existente:

 1. Purtarea unui dialog constructiv care să conducă la stabilirea unor prevederi legislative adecvate și care să dea posibilitatea funcționării corecte a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor.
 2. Eliminarea Anexei 1 la Ordinul nr. 1555/2020.
 3. Modificarea prevederilor Legii nr. 249/2015.

Asociația solicită la finalul scrisorii deschise suspendarea de urgență a aplicabilității Ordinului nr. 1555/2020 și deschiderea unei serii de întâlniri și dezbateri deschise pentru adoptarea unor norme legislative adecvate, care să transpună în mod corespunzător directivele europene și care să permită în mod real gestionarea mai eficientă a deșeurilor de ambalaje și implicit creșterea gradului de îndeplinire a obiectivelor din acest domeniu.

Revenim cu detalii despre subiect și reacțiile Ministerului Mediului, pe măsură ce apar noutăți.